Emel İPEK1 , Mehtap ÜÇER1 ,Ayşe Sertkaya ÇIKIM2, Sinan TANYOLAÇ1

1Endokrinoloji Diyabet ve Metabolizma Bilim Dalı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloi ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Obezite, Serum kalsiyum düzeyleri, İnsülin direnci, Metabolik sendrom, Kardiovasküler risk faktörleri.

Özet

Giriş:
Şişmanlık prevalansı tüm dünyada hızla artış göstermekte ve önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Serum kalsiyum düzeyleri ile vücut yağ miktarı arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Serum kalsiyum düzeyleri yükseldikçe beden kitle indeksi düzeyleri azalmakta, fakat insülin, total kolesterol ve trigliserid düzeyleri artış göstermektedir. Bu çalışmamızda şişman Türk kadınlarında serum kalsiyum düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörleri ve metabolik sendrom parametreleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Materyel ve Method: 4749 fazla kilolu ve şişman kadın retrospektif olarak incelendi. Bunlardan 872 fazla kilolu (BMI = 25-30 kg/m2) ve 3877 şişman (BMI > 30 kg/m2) hasta İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Şişmanlık Polikliniğinde değerlendirilmiş, antropometrik, biyokimyasal parametreler ölçüldü. Serum kalsiyum değerlerine göre hastalar üç gruba ayrılıp, parametreler tek yönlü ANOVA testi ile analiz edildi. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Sonuçlar:
Vücut ağırlığı, yağ miktarı ve yağ dağılımı ile serum kalsiyum düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu. Serum kalsiyum düzeyleri kardiyovasküler risk göstergeleri ile anlamlı bir ilişki göstermektedir. Buna ilaveten, Metabolik sendrom göstergeleri ve risk parametreleri bakımından yüksek bel çevresi dışında diğerleri anlamlı bulunmuştur.

Tartışma:
Bulgularımız yüksek kalsiyum düzeylerinin şişmanlık komplikasyonlarını kolaylaştırdığı göstermektedir. Kalsiyum düzeyleri yükseldikçe riskli bir durumun ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum yüksekliği metabolik riskli bir durumu yansıtmaktadır. Şişman hastaları zayıflatmak amacıyla yüksek kalsiyum içeren diyetlerin kullanırken kompikasyonların önlenmesi için dikkatli olunmalıdır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar herhangibir çıkar çatışması olmadığını deklere eder.