Hakan Seyit1, Ahmet Dağ1, Tamer Akça1, Emel Ceylan Günay2, Mehmet Ali Sungur3, Süha Aydın1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D. Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D. Mersin

Anahtar Kelimeler: gama probe, komplikasyon, tamamlayıcı tiroidektomi

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı tamamlayıcı tiroidektomilerde gama prob kullanımının avantajlarını ve dezavantajlarını incelemek ve klasik tamamlayıcı ameliyatların sonuçlarıyla karşılaştırmaktır.
Gereç ve yöntemler: Çalışmamıza tamamlayıcı tiroidektomi planlanan 51 hasta; klasik tamamlayıcı tiroidektomi (Grup 1; s=26) ve gama dedektör yardımlı ‘radioguided’ tamamlayıcı tiroidektomi (Grup 2; s=25) uygulanmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki gruba preoperatif ve postoperatif rutin laringoskopi uygulanarak hastaların klinik ve labaratuar özellikleri, ameliyat süreleri, geçici ve kalıcı Rekürren Laringeal Sinir (RLS) hasarı, geçici ve kalıcı hipoparatiroidizm, postoperatif labaratuar ve patoloji sonuçları, komplikasyonlar ve sintigra!k olarak postoperatif rezidü açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, preoperatif labaratuar değerleri ve patoloji sonuçları açısından fark saptanmadı (p> 0.05). Ortalama ameliyat süresi açısından, gama probe kullanılan grup lehine istatistik olarak anlamlı farklılık olduğu gözlendi (p=0.022). Gruplar geçici ve kalıcı RLS hasarı açısından karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki grup arasında postoperatif geçici ve kalıcı hipoparatiroidizm, labaratuar parametreleri, patoloji sonuçları ve komplikasyonlar açısından benzerdi (p>0.05). Gruplar toplam hasta sayısı temel alınarak postoperatif rezidü doku açısından karşılaştırıldığında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Buna karşın malign hastalar karşılaştırıldığında, gama prob kullanılan grupta kullanılmayan gruba göre postoperatif rezidü doku açısından anlamlı derecede azalma olduğu saptandı (p=0.022).
Yorum: Çalışmamızın sonuçları gama prob eşliğinde yapılan tamamlayıcı tiroidektominin komplikasyon oranlarını artırmadığı ve daha etkin ve hızlı bir cerrahi rezeksiyon sağlayarak postoperatif tedavi ve takipleri kolaylaştırdığı, postoperatif rezidüyü azaltarak rekürrenslerin önlenmesinde etkin bir yöntem olduğunu düşündürmüştür.