İsmail Yaman, Hayrullah Derici

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, LigaSure, rekürren laringeal sinir, hipoparatiroidi

Özet

Giriş: Tiroidektomilerde geleneksel yöntem zaman alıcıdır ve bu yöntemdeki elektrokoter uygulanması komşu dokulara ısı yayılımına neden olabilir. Ameliyat süresini kısaltmak ve ameliyatı daha kolay hale getirmek için kanama kontrolünde birçok cihaz kullanılmıştır. LigaSure günümüzde en yaygın kullanılan elektrotermal damar mühürleme cihazıdır. Literatürde cihaz ile ilgili çok farklı sonuçlar bildirilmektedir.
Bu retrospektif çalışmada geleneksel yöntem ile total tiroidektomi uygulanan olgular ile LigaSure kullanılarak total tiroidektomi uygulanan olguları karşılaştırmak amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2009-Eylül 2011 tarihleri arasında total tiroidektomi uygulanan hastaların dosyaları geleneksel yöntemle ameliyat edilenler ve LigaSure kullanılanlar olmak üzere iki grupta incelendi.
Bulgular: LigaSure grubunda 45 yaş altındaki hasta sayısı, kanama durdurucu ajan kullanımı anlamlı olarak yüksek, ortalama ameliyat süresi anlamlı olarak kısa idi. Geçici rekürren laringeal sinir paralizisi LigaSure grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. Geçici hipoparatiroidi ve seroma oranları LigaSure grubunda daha yüksek olmasına rağmen, fark istatiksel olarak anlamlı değildi.
Tartışma: Çalışmamızda Ligasure kulanımının ameliyat süresini 6.9 dakika kısalttığı saptandı. Farkın anlamlı olmasına rağmen beklenenden az olmasını çalışmada eski tip, kesici özelliği olmayan LigaSure kullanımına bağlıyoruz.
LigaSure kullanılan grupta geçici rekürren laringeal sinir paralizisindeki artışın cihazı sinir yakınında da kullanmamıza bağlı olabileceğini düşünmekteyiz ve bu sonuçtan sonraki cerrahi girişimlerde bu bölgede rutin olarak bağlamalar kullanmaktayız.
LigaSure kullanılan grupta daha fazla kanama durudurucu kullanılmasını aletin ilk kullanılmaya başladığı dönemde loja rutin olarak kanama durdurucu ajan koymamıza ve cihazı Berry ligamanında da kullanmamıza bağlıyoruz.
Bu sonuçlar LigaSure’un etkili ve güvenilir hemostaz yaptığını, ameliyat süresini kısalttığını ancak rekürren laryngeal sinir gibi hayati yapılara yakın bölgelerde kullanımının komplikasyon riskini arttırabileceğini düşündürmektedir.