Ahmet Cem Dural1, Candaş Erçetin2, TuganTezcaner3, Mahir Kırnap3, Z. Çiler Tezcaner4, H. Gözde M. Dada5, Tuna Şahin6, Ö. Funca Yazıcı7, Özlem Ergül8

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Tuzluca Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Iğdır
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
4Özel Polatlı Can Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara
5Iğdır Devlet Hastanesi, Patoloji Birimi, Iğdır
6Iğdır Devlet Hastanesi, Radyoloji Birimi, Iğdır
7Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Birimi, İstanbul
8Kırıkkale Devlet Hastanesi, Patoloji Birimi, Kırıkkale

Anahtar Kelimeler: Ofis-ince iğne aspirasyon biyopsisi, tanı duyarlılığı, tiroid nodülü

Özet

Amaç: Poliklinik yoğunluğuna paralel artan tetkik tüketimi nedeniyle cerrahlar tarafından poliklinik ultrasonografi (US) odasında US eşliğinde yapılan ofis – ince iğne aspirasyon biyopsisi (Ofis-İİAB) sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Ekim 2009 – Ekim 2011 tarihleri arasında aynı radyoloji ve patoloji uzmanlarınca değerlendirilen, US’da mikrokalsifikasyon, çevresel kalsifikasyon, hipoekojenite veya sınır düzensizliği bulguları olan olgulara dört genel cerrahi ve bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından Ofis-İİAB uygulandı. Ofis-İİAB bulguları non diagnostik, benign, şüpheli/atipi veya tümör hücreleri içeren olarak gruplandırıldı. Standart total tiroidektomi veya totale yakın tiroidektomi uygulanan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Ofis-İİAB ve histopatoloji verileri karşılaştırıldı.
Bulgular: Olguların (n=57) yaş ortalaması 38±12,1 (17-61) olup, Kadın/Erkek oranı 52/5 idi. Yetmiş üç nodüle Ofis-İİAB uygulandı. Histopatolojik olarak 15 olguda (%26,3) malignite saptandı. Ofis-İİAB non diagnostik olan iki olguda (%25), benign bulgu saptanan olguların (n=37) 5’inde (%13,5), şüpheli bulgu mevcut olguların (n=10) beşinde (%50), atipi saptanan (n=3) olguların tümünde %100 malignite saptandı. Biyopsi tekrar oranı; < 2cm nodüllerde (n=22) biyopsi %31,8 (n=7), > 2cm nodüllerde (n=35) %2,8 (n=1) idi (p=0,02). Ofis-İİAB için pozitif tahmin değeri %66,7, test duyarlılık oranı %66,7, özgüllük oranı %88, doğruluk oranı %82,4 saptandı.
Sonuç: Yüksek hacimli merkezlerde deneyimli klinisyenler tarafından uygulanan Ofis-İİAB sonuçlarıyla kıyaslandığında başarı oranı daha düşük de olsa, kliniğimizin mevcut koşullarında tanıya yardımcı olduğu izlenimi edinilmiştir.