Cevdet Aydin1, Serap Soytac Inancli2, Fevzi Balkan1, Ahmet Dirikoc1, Aylin Kilic Yazgan3, Reyhan Ersoy4, Bekir Cakir4

1Ankara Ataturk Education and Training Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Bilkent, ANKARA, TURKEY
2Near East University, Department of Endocrinology and Metabolism, LEFKOSA, CYPRUS
3Ankara Ataturk Education and Training Hospital, Department of Pathology, Bilkent, ANKARA, TURKEY
4Yıldırım Beyazıt University, Department of Endocrinology and Metabolism, Bilkent, ANKARA, TURKEY

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülü, glukoz, ince iğne aspirasyon biyopsisi

Özet

Amaç: Malign hücrelerde GLUT1 ekspresyonunun arttığı ve bu yol ile hücre içine glukoz girişinin kolaylaştığı bilinmektedir. Nodül içi glukoz miktarının belirlenmesi, tiroid nodülünün malignite potansiyelini öngörmede yardımcı olabilir. Çalışmamızın amacı tiroid nodüllerinin glukoz içeriğini değerlendirmektir.
Hastalar ve Yöntemler: Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları polikliniğinde ultrasonografik olarak şüpheli tiroid nodülü saptanan 42 hastaya ultrasonografi (US) eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) planlandı. Tamamen solid veya parsiyel kistik olan nodüller çalışmaya dahil edildi. Sitolojik incelemenin yanı sıra iğne ucu üç kez 250 µL serum fizyolojik ile yıkandı. Örnekteki glukoz düzeyi belirlendi. Eş zamanlı serum glukoz düzeyleri çalışıldı. Serum glukoz düzeyinin nodül içi glukoz düzeyine oranı belirlendi.
Bulgular: Serum glukoz düzeyinin nodül içi glukoz düzeyine oranı benign, malign veya yetersiz olarak değerlendirilen nodüllerde sırası ile 64.00±24.00, 52.02±22.00, 67.00±27.70 idi (p=0.371). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte malign nodüllerde serum glukozu/ intranodüler glukoz oranı diğer gruplara göre daha düşüktü ve bu sonuç malign hücrelerin daha çok glukoz içerdiğini düşündürmekte idi.
Sonuç: Çalışmamız nodül içi glukoz ölçümünün bir tiroid nodülünün malign- benign ayrımı için kullanılmasında bir ön çalışma olarak kabul edilebilir. Ancak daha geniş hasta grupları ve daha standardize yöntemler ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.