Akif Acay1, Serdar Oruç2, Hayri Demirbaş2, Gökhan Yaman1, Ufuk Özuğuz3

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Anahtar Kelimeler: Ürik asit, diyabetes mellitus, diyabetik periferal nöropati

Özet

Amaç: Diayabetes mellitus hastalarında, nöropati gibi kronik komplikasyonların öngörülebilirliği, önlem ve tedavi açısından önemlidir. Bu çalışmada nöropatisi olan ve olmayan tip 2 diyabet hastalarının ürik asit düzeylerini ve ürik asit düzeylerinin periferal nöropati gelişimine olan katkısını incelemeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya 90 diyabetik periferal nöropatili hasta, 92 kronik komplikasyonların gelişmediği tip 2 diyabetli hasta ve kontrol grubu olarak da 90 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Hasta ve kontrol grubundan açlık kan şekeri, HbA1c, C-reaktif protein, ürik asit, total kolesterol, trigliserit, LDL-K, HDL-K ve serum kreatin düzeyleri bakıldı.
Bulgular: Diyabetes mellitus, diyabetik periferal nöropati ve kontrol gruplarının yaş ortalaması ve cinsiyet özellikleri benzerdi. Ayrıca, hasta gruplarının kullandıkları tedavi seçenekleri, hastalık süreleri, açlık kan şekeri ve HbA1c düzeyleri istatistiksel olarak benzerdi. Hasta gruplarının açlık kan şekeri, HbA1c, ürik asit ve trigliserit düzeyleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek saptanırken, HDL-K düzeyleri anlamlı derecede düşük saptandı. Hasta grupları kendi aralarında karşılaştırıldığında, nöropati gelişmiş grupta her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, C-reaktif protein, kreatin ve ürik asit düzeyleri, diyabetli gruba kıyasla daha yüksek saptandı.
Tartışma: Sonuçlarımız diğer çalışmalar ile kısmi benzerlik göstermekteydi. Bunun sebebi bölgesel olarak beslenme farklılıklarından ve genetik olarak serum ürik asit düzeylerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Bundan sonra bu konuda dizayn edilecek çalışmaların, ürik asit düzeyinin nöropati gelişimindeki rolünü ortaya koyacak çalışmalar olması gerektiğini düşünmekteyiz.