Hüseyin Pülat1, Kazım Çağlar Özçelik1, Oktay Karaköse1, İsmail Zihni1, Abdil Cem İbiş2

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Isparta
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Tiroglossal kist, Papiller karsinom, Tiroid

Özet

Giriş: Tiroglossal kistlerde malign değişiklikler nadiren ve genellikle erişkinlerde rastlanmaktadır. Sıklıkla tiroglossal kistlerden papiller karsinom gelişmektedir. Bundan dolayı tiroglossal kistlerin tanı ve tedavisinde tiroid bezi mutlaka incelenmelidir. Olgumuzda tiroglossal kist zemininde papiller karsinom saptanan ve sonrasında yapılan risk değerlendirmesi sonucunda tiroidektomi kararı alınan vaka sunulmaktadır.
Olgu: 46 yaşındaki erkek hasta; 2 aydır boyun sağ tarafında şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede boyun sağ lateralinde 2x2 cm’lik sert, immobil kitle palpe edildi. Servikal tomografide larenks sağ supraglottik seviyede 3x3 cm çapında hyoid kemikte destrüksiyona neden olan düzensiz sınırlı, santralinde milimetrik boyutlarda kalsifikasyon içeren kitle saptandı. Operasyona alınan hastanın eksplorasyonunda boyun sağ lateralinde hyoid kemiğe fikse, hyoid ile tiroid kıkırdağı arasında 4x3 cm’lik lezyon olduğu görüldü. Lezyon, hyoid kemiğin sağ kısmı ile beraber eksize edildi. Patoloji sonucu tiroglossal kist ve kist zemininde gelişmiş 4x3x2.8 cm çapında kistin dış duvarına invazyonu saptanmayan tiroid papiller karsinom olarak raporlandı. Postoperatif tiroid ultrasonogrofisinde tiroid bezi normal olarak değerlendirildi. Hasta yüksek risk grubuna (45 yaşından büyük, tümörün çapı 4 cm’den büyük) dahil olduğu için operasyon kararı alındı ve total tiroidektomi uygulandı.
Tartışma: Klinik ve radyolojik olarak normal tiroid bezi varlığında tiroglossal kistteki papiller karsinomun tedavisinde, total tiroidektominin eklenmesi tartışmalıdır. Ancak hastaların demografik ve tümör özellikleri değerlendirilerek yapılan risk grubu sınıflandırmasında, yüksek risk grubuna girenlerin tedavisine tiroidektominin eklenmesi önerilmektedir.