Murat Arer, Hakan Yabanoglu, Kenan Caliskan

Baskent University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adana, Turkey

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör, pankreas, insülinoma

Özet

Önbilgi: Pankreas nöroendokrin tümörleri (PNET) nadir görülür ve tüm gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerin sadece %12.1’ini oluşturur. En yüksek prevalansı 30-60’lı yaşlarda görülür ve %50 oranında baş kısmında, %26.9 oranında gövdede ve %23.1 oranında pankreas kuyruk kısmında görülür. Bu çalışmada, 3 yıllık bir süre boyunca ameliyat edilen 11 adet PNET olgusunu sunmaktayız.
Gereç ve yöntem: 2011-2014 yılları arasında PNET nedeniyle pankreatektomi veya enükleasyon yapılan 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar WHO 2011 endokrin tümör sınıflamasına göre patolojik olarak sınıflandırıldılar. Hastalar, yaş, cinsiyet, ek hastalık, cerrahi tipi, tümör boyutu, ameliyat süresi, hastanede kalış ve takip süresi açısından değerlendirildi.
Sonuçlar: 11 hastanın 6’sı (%54.5) erkek, 5’i (%45.5) kadındı ve ortalama yaş 54.09 ± 15.8 idi. 4 hastada fonksiyonel tümör saptandı ve ameliyat öncesi tanı insülinoma olarak doğrulandı. Ortalama tümör boyutu 3.05 ± 2.37 cm (0.5-8 cm arasında) idi. Tümörler pankreasın baş (%54.5), gövde (%27.3) ve kuyruk (%18.2) kısmında yerleşmekteydi. Tüm hastalarda cerrahi sınır negatif saptandı. Ortalama ameliyat süresi 174.54 ± 81.4 dakikaydı. Ortalama hastanede kalış süresi 6.54 ± 2.58 gündü. Ortalama hastalıksız sağ kalım 12.55 ± 13.76 ay olarak saptandı. PNET nadir görülen ve yavaş büyüyen tümörler olsa da malign olabilmekte ve sağkalımı düşük olabilmektedir. PNET’in cerrahi ve konservatif tedavisini değerlendiren büyük çalışmalar yapılması gerekmektedir.