Kazım Çağlar Özçelik1, A. Hakan Demirel1, E. Yeşim Atak2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Lenfoma, primer, tiroid

Özet

Primer tiroid lenfoması tiroidin oldukça nadir görülen bir hastalığı olup tiroid malignitelerinin %1’inden azını teşkil eder. Klinik prezentasyonu genellikle boyunda ağrısız hızlı büyüyen kitledir. Genelde karsinom şüphesi taşıyan, hızlı büyüyen, sert ve fikse kitleler için yapılan cerrahi sonucu tanı konulmaktadır. Olgumuzda multinodüler guatr nedeniyle dış merkezde takip edilen 71 yaşında kadın hasta son 2 ayda boyun bölgesinde hızlı büyüyen ağrısız kitle ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi kronik lenfositik tiroidit’ saptanan hastada lezyonun hızlı büyümesi sebebiyle bilateral total tiroidektomi ameliyatı yapıldı. Spesmen patolojisi agresif B-hücreli primer tiroid kökenli ekstranodal lenfoma olarak bildirilen hastanın postoperatif evreleme amaçlı yapılan tetkiklerinde mediastende metastaz ile lenf nodları tespit edildi. Hasta evre 3E kabul edilerek siklofosfamid, doksorubisin, vincristin, prednizolon protokolü (CHOP) ek olarak rituksimab kemoterapisi başlanıldı. Primer tiroid lenfoması uygun tedavi sonrasında hastaların sağkalımı hastalığın evresine göre değişmekle birlikte erken evre hastalarda prognozu iyidir. Önerilen tedavi lokalize hastalıkta total tiroidektomi, ileri evrelerde ise kemoterapi, radyoterapi veya kombinasyonlarıdır.