Alican Güreşin1, Gökhan Pösteki1, Sertaç Ata Güler1, Turgay Şimşek1, Emre Özcan2, Nuh Zafer Cantürk1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: Dev paratiroid adenomu, Sigmoid kolon kanseri, Hiperparatiroidizm, Hiperkalsemi

Özet

Primer hiperparatiroidizm (PHPT) yaygın görülen bir endokrin rahatsızlıktır. PHPT genelde yorgunluk, duygu durum değişiklikleri ve bilişsel değişiklikler gibi nonspesifik semptomlarla kendini göstermektedir. Tanı, laboratuvarda yükselmiş total veya iyonize kalsiyum ile birlikte parathormon değerinin yükselmesi veya normalin üst sınırında olmasıyla konulur. Cerrahi tedavi için kriterler günümüzde belirlenmiştir. Kontraendikasyonu olmayan, semptomatik ve asemptomatik PHPT'li hastalar için en uygun tedavi paratiroidektomidir. Kalsiyum antikarsinojenik potansiyeli olan bir ajandır. PHPT'nin malignite ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Artmış vitamin D seviyeleri sebebiyle azalan intrakolonik kalsiyumun, kolorektal karsinogenezinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.
Olgumuzda sigmoid kolon kanseri sebebiyle opere olmuş olan hastada, aynı zamanda dev paratiroid adenomu tespit edilmiş ve parathormon değerinin yüksekliği tespit edilmiştir. Parathormon yüksekliğine bağlı olarak vitamin D yüksekliğinin kolon kanseri oluşum etyolojisiyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
PHPT kolon kanseri ilişkisi sıklıkla akla gelebilcek bir birliktelik olmamasına karşın hiperkalsemilerde ya da kolon kanseri olan hastalarda akılda bulunması tanıya daha kolay ulaşılmasına yol açabilir. Kanser tanısı alan bir hastada saptanan hiperkalsemide sıklıkla paraneoplastik süreçler ya da kemik metastazı ile ilişkili olabileceği akla gelmesine karşın, hastalarda saptanan hiperkalseminin karsinojenik sürece katkısı olabileceği de dikkate alınmalıdır.