Neslihan Soysal Atile1, Betül Ekiz Bilir1, Sibel Güldiken1, Atakan Sezer2, Neşe Torun3, Arzu Çalık4, Betül Uğur Altun1, Armağan Tuğrul1

1Trakya University Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Endocrinology Division, Edirne
2Trakya University Faculty of Medicine, General Surgery Department, Edirne
3Trakya University Faculty of Medicine, Nuclear Medicine Department, Edirne
4 Trakya University Faculty of Medicine, Pathology Department, Edirne

Anahtar Kelimeler: Paratiroid karsinom, metastaz

Özet

Primer hiperparatiroidinin (PHP) en nadir nedenlerinden olan paratiroid karsinom (PK) (<%1) az rastlanan bir malignitedir. PK’un yol açtığı hiperparatiroidi sıklıkla metabolik kemik hastalığı ve renal komplikasyonlara yol açar ve mortaliteyi yükseltir. Lokal servikal invazyon, servikal lenf nodlarına yayılım ve akciğer ve kemik metastazları sık görülür.
Olgu: 56 yaşında kadın hasta sağ kalçada ağrı yakınmasıyla başvurdu. Çekilen düz grafisinde pelviste kırık hattı izlendi. Muayenede boyun sol yanda kitle palpe edildi. Tetkiklerinde düzeltilmiş Ca=15,5 mg/dl, P=2,1 mg/dl, iPTH=880,2 pg/ml olması üzerine servisimizde interne edilen hastanın boyun US ve MIBI ile paratiroid adenomu saptandı. Kalçaya yönelik MR’da metastazla uyumlu kemik lezyonları saptanması nedeniyle MIBI tüm vücuda yönelik yapıldı ve iskelet sisteminde yaygın malign hastalık olarak raporlandı. PET-BT ile değerlendirilen hastada organ metastazı saptanmadı ancak kemik metastazları doğrulandı. PK ön tanısıyla hastaya paratiroidektomi yapıldı. Post-op aç kemik sendromu gelişen hastanın Ca replasman tedavisi düzenlendi. Kemik metastazlarına yönelik radyoterapisi yapılmaktadır.
PK nadir ancak agresif bir malignitedir ve PK öntanısıyla yapılan agresif cerrahi eksizyon hastanın kür şansını arttıran önemli etkenlerdendir. Yüksek Ca ve PTH düzeyleri ve boyunda palpabl kitle malignite açısından uyarıcı olmalıdır. Postoperatif hipokalsemi krizi sıklıkla beklenmelidir. PK için bilinen bir medikal tedavi yoktur. Radyoterapi hem lokal nüks hem metastaz için kullanılan tedavi modalitesidir.