Bartu Badak1, Mustafa Salış1, Enver İhtiyar1, İsmihan Gülden Karataş1, Zeynep Özgül2, Hülya Aslan3

1Eskisehir Osmangazi University General Surgery Department
2Eskisehir Osmangazi Universty Pathology Department
3Adana Baskent University Radiology Department

Anahtar Kelimeler: Tiroid, medüller karsinom, papiller karsinom, mikst karsinom

Özet

Tiroid bezinin mikst tip olarak adlandırılan karsinomları, papiller­medüller, foliküler­ medüller olmak üzere aynı ti­ roid bezinde her iki tümörün immünfenotipik ve morfolo­ jik özelliklerini gösteren tümörleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Literatürde az sayıda olgu bildiril­ mekle beraber, bu tümörlerin nasıl geliştiğiyle ilgili mole­ küler düzeyde çalışmalar mevcuttur.

Bu olgumuzda tiroid bezinde senkron papiller ve medüller tiroid karsinomu bulunan 6 aylık gebe hastayı sunmayı amaçladık.

Hastanın gebe olması ve papiller karsinomun bulunduğu lobda medüller karsinom lenf metastazının bulunması dik­ kat çekici özelliğiydi. Hastaya bilateral total tiroidektomiye ek olarak sol santral boyun diseksiyonu, sağ modifiye ra­ dikal boyun diseksiyonu uygulandı.