Endokrinolojide Diyalog Dergisi danışman değerlendirmeli (hakemli) bir dergi olup en yüksek etik ve yayım ilkelerine bağlıdır. Derginin editörler kurulu “Council of Science Editors” tarafından onaylanan “Editorial Policy” bildirisine uyar (www.councilscienceeditors.org). Endokrinolojide Diyalog Dergisi’nde yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır ve jde.endokrin.com adresinde çevrimiçi olarak görüntülenir. Dergi yazı kuralları International Committee of Medical Journal Editors-2007: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals temel alınarak hazırlanmıştır (www.icmje.org).

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Endokrinolojide Diyalog Derneği’nin resmi yayın organıdır ve yılda dört kez yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Endokrinolojide Diyalog Dergisi, cerrahi, endokrinoloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, jinekoloji bölümlerinin endokrin ile ilgili alanlarındaki klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazılarını, derlemeleri, orijinal olgu sunumlarını, editöre mektupları, toplantı, haber ve duyuruları yayınlar. Yazılar aşağıda detaylandırılan kurallara göre hazırlanmalı ve editor@endokrin.com adresine gönderilmelidir.

Diğer yazışmalar için posta adresi aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. Yeşim Erbil

Yazının Hazırlanması

Endokrinolojide Diyalog Dergisi’ne yayınlanma talebi ile gönderilen makalelerde aranan ilk koşul, Dergi Yazı Kurallarına uygunluktur. Yazı kurallarına uygun olmayan makaleler için “danışman değerlendirme süreci” başlatılamamaktadır. Kaynak gösteriminde derginin adı, “Journal of Dialog in Endocrinology” olarak yazılmalıdır. Yazılar çift aralıklı yazılmış olarak, şekil, tablo ve referanslar dahil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlara yazılarının bir kopyasını saklamaları önerilir. Yayınlanmadan önce makalenin içeriği konusunda uzlaşmak yazarların sorumluluğunda olduğundan, tüm yazılar yazarların her biri tarafından onaylanmalı ve imzalanmalıdır.

Yazı Kategorileri

Bütün yazıların metin bölümleri aşağıda belirtilen özelliklere uygun biçimde sınırlandırılmalıdır; sözcük sayımına özet, kaynak ya da şekil/tablo yazıları dahil değildir. Sözcük sayımı, şekil ve tablo sayıları ile birlikte başlık sayfasında belirtilmelidir.

Araştırmalar 5000 sözcükten uzun olmamalı ve şekil/tablo adedi 6’yı, kaynaklar da 50’yi aşmamalıdır. Kısa Bildiriler, önemli ve doğrudan sonuçları olan odaklı çalışmaların kısa anlatımıdır. Bu yazılar 2000 sözcüğü geçmemeli ve 2 şekil/tablo ve 20 kaynaktan fazlasını içermemelidir. Klinik Derlemeler endokrinoloji alanındaki önemli konuları ele alır. Davet edilmeden inceleme yazısı sunmayı düşünen yazarlar, önermek istedikleri konunun derginin o dönemdeki ilgi alanına girip girmediğini öğrenmek için editörlerle önceden temasa geçmelidirler. Derlemelerin yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilmesi için uluslararası hakemli dergilerde en az üc yazısı yayımlanmış yazarlar tarafından hazırlanmış olması gerekir, ayrıca derlemede bu çalışmaların alıntıları yer almalıdır. Bunun dışında yalnızca alanın nitelikli uzmanlarından davet karşılığı gelen derlemeler hakem incelemesi için düşünülecektir. Bu yazılar 6000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablolar 4’ü, kaynak sayısı da 120’yi geçmemelidir. Olgu Sunumları, bir durumun patogenezi, ortaya çıkışı ve/veya tedavisi konusunda yeni ve önemli anlayış sağlayan bir ya da az sayıdaki olgu anlatımlarıdır. Bu yazılar 2500 ya da daha az sözcükten oluşmalı, dört ya da daha az sayıda tablo ve şekil ile 30 ya da daha az sayıda kaynak içermelidir. Konsensus Bildirimleri uzmanlık derneklerince hazırlanabilir. Bu tür yazıların hepsi hakem değerlendirmesinden gelecek eleştirilere göre değiştirilebilecek ve ancak derginin standartlarına uygunsa yayımlanacaktır. Bu yazılar 4000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablolar 6’yı, kaynak sayısı da 120’yi geçmemelidir. Editöre Mektuplar dergide yayımlanmış çalışmalara yanıt olarak sunulabilir. Mektuplar, yayımlanmış çalışmalardaki özgül noktalara yönelik olumlu ya da olumsuz yorumlar olmalıdır. Mektuplar 500 sözcüğü ve 5 kaynağı aşmamalı ve şekil ile tablo içermemelidir.

Daha Önce Yayımlanmış Yazılar İçin Not

Dergide orijinal araştırma ve derleme yazıları yayımlanır. Kısmen ya da tam olarak daha önce yayımlanmış yazılar kabul edilmez. Yazarlar sunum aşamasında yazılarının başka bir yerde yayımlanmamış olduğunu bildirmelidirler.

Yazıların Hazırlanması

Yazılar, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Ana dili İngilizce olmayan yazarlarca hazırlanan İngilizce yazılar dergiye gönderilmeden önce dil kuralları, gramer ve imla hatalarının giderilmesi açısından konunun uzmanları tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Yazılar çift aralıklı olarak, yazı boyutu 12 punto “Times Roman” fontunda ve kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına göre hazırlanmalıdır. Her bölüm (başlık sayfası, özet, anahtar sözcükler, metin, teşekkür yazısı, kaynaklar, tablolar, şekil altı yazıları) yeni bir sayfadan başlamalıdır. Her sayfa, başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı ve sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır. Yazılar word belgesi (*.doc) ya da rich text format (*.rtf) olarak hazırlanmalıdır. Gözlemsel ve deneysel çalışmalarla ilgili araştırma yazıları, şu başlıklarla alt bölümlere ayrılmalıdır: Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma. Uzun yazılarda, özellikle de Bulgular ve Tartışma bölümlerinde açıklamaya yardımcı olmak üzere ek alt başlıklar kullanılabilir. Olgu sunumlarında da, başlık, özet ve anahtar sözcükler, giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümleri bulunmalıdır.

Başlık Sayfası: Bu sayfa şu bilgileri içermelidir: 1) yazının Türkçe ve İngilizce başlığı; 2) yazarların açık ad ve soyadları, unvanları, bölüm ve kurum adları; 3) sayfa başlarında kullanılacak, 40 karakteri aşmayan kısa başlık; 4) en az üc, en çok altı anahtar sözcük (anahtar sözcüklerde kısaltma yapılmamalıdır); 5) sözcük sayısı (özet, şekil altları ve kaynaklar hariç); 6) iletişim kurulacak yazarın posta ve e-posta adresi, telefon ve faks numaraları; 7) tıpkıbasım isteklerinin yönlendirileceği yazarın adı ve adresi; 8) yazının hazırlanması için alınmış herhangi bir bağış ya da destek.

Özet: Her yazıda 250 sözcüğü aşmayacak şekilde yapılandırılmış formatta İngilizce ve Türkçe özet bulunmalıdır. Bu bölümde problemle ilgili önbilgi, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuçların bulunmasına özellikle dikkat edilmelidir. Çalışmadan elde edilen önemli bulgu ve çıkarımlar değerlendirilmelidir. Derleme yazıların özetleri, konunun tüm önemli noktalarının kısa bir değerlendirmesini kapsamalıdır.

Anahtar sözcükler: Konu dizini oluşturmak üzere en fazla altı sözcük verilmesine ve seçilen bu sözcüklerin Index Medicus’taki Medical Subjects Headings listesine (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Metinde şu bölümler bulunmalıdır:

Giriş: Okuyucunun problem ve diğer yazarların bu konudaki bulguları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır. Çok önemli makaleler referans olarak kullanılmalı ve çalışmanın amacı hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Klinik, teknik veya deneysel yöntemler ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Yöntemle ilgili daha önce yayımlanmış olan yazılar kaynak olarak gösterilmelidir.

Bulgular: Bulgular herhangi bir yoruma yer verilmeden açıklanmalıdır. Tablo, şekil veya grafiklerdeki veriler de, kısaca da olsa açıklanmalıdır.

Tartışma: Bulgular, diğer yazarların önceki çalışmalarındaki bulgularla ilişkilendirilmeli ve bu veriler üzerine yorum yapılmalıdır. Bu bulguların deneysel araştırma veya klinik uygulama alanına katkıları da mutlaka açıklanmalıdır.

İstatistiksel Analiz: Yararlanılan istatistik yöntemleri, orijinal verilere erişebilen bilgili okuyucuların, yazıda yer alan sonuçları yeniden elde etmesini sağlayacak yeterlilikte ayrıntıyla açıklanmalıdır. Mümkün olduğunda bulgular nicelendirilmeli ve ölcüm hataları ya da belirsizlikleri ile ilgili uygun değerlerle (güvenlik aralığı gibi) birlikte sunulmalıdır. Önemli nicel bilgilerin iletilmesini sağlamayan P değerlerinin kullanımı gibi istatistiksel hipotez testlerinin tek dayanak olarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Randomizasyon ile ilgili ayrıntılar, gözlemlerdeki körleştirme yöntemleri ve elde edilen başarı derecesi tanımlanmalıdır. Tedavideki komplikasyonlar bildirilmeli; gözlem sayıları açıklanmalıdır. Gözlem yapılamama durumları (klinik çalışmadan çıkanlar gibi) da belirtilmelidir.

Kaynaklar: Yazarlar, kaynakların doğruluğundan kendileri sorumludur. Makale içindeki kaynaklar, ilgili yerde cümle sonunda ve parantez içinde yazılır. Makale sonunda kaynaklar, makalede kullanıldıkları sıraya göre numaralanarak dizilir. Altıdan fazla yazar içeren kaynaklarda ilk 3 isim yazılmalı ve diğerleri ve ark. şeklinde kısaltılmalı, 6’dan az yazar içeren kaynaklarda ise tüm yazar isimleri yazılmalıdır. Dergi kısaltmaları Index Medicus’a uygun olmalıdır. Örnekler:

Dergiden Makale örneği:
Özkan N, Ersoy ÖF, Kayaoğlu A, Çelik A. Tiroid Boyutlarını Değerlendirmede iki Boyutlu Ultrasonografinin Etkinliği. Endokrinolojide Diyalog 2009;6(4):212-214.

Kitaptan Bölüm örneği:
Özarmağan S, Paratiroid Hastalıkları. In: Kalaycı G (Ed). Genel Cerrahi Cilt II, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2002,pp 467-480.

Elektronik yayınlardan makale örneği:
Tekin K, Yılmaz S, Yalçın N, et al. What would be left behind if subtotal thyroidectomy were preferred instead of total thyroidectomy? Am J Surg [Internet]. 2009 Feb 2 [cited 2010 Mar 12]. Available from: http://www.ajsfulltextonline.com/article/S0002-9610(09)00199-8/pdf

Tablolar: Tablolar yazıyı tamamlamalı, yazıdaki verilerin tekrarı olmamalıdır. Her tablo ayrı bir sayfada yer almalı ve ayrı ayrı numaralanmalıdır. Açıklayıcı bilgiler ‘dipnot’ şeklinde verilmeli ve dipnot üst simge şeklindeki harflerle belirtilmelidir. Tablolar yazıdaki sıraya gore numaralanmalıdır.

Şekil, Grafik ve Fotoğraflar: Sadece makale için vazgeçilmez olanlar dahil edilmelidir. Aynı sonuçlar ya tablo ya da grafik olarak verilmeli, ikisi birden olmamalıdır. Bütün şekiller ayrı ayrı, sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak sunulmalıdır. Yayıncının bu materyalleri kücültüp büyütme hakkı saklıdır. Ok işaretleri, harfler ve numaralar profesyonelce yerleştirilmeli eğer yapılamazsa, gerçek şekil veya fotoğraf üzerine değil, yapıştırılan bir material üzerine yazılmalıdır. Şekil altı açıklamalar kısa olmalı dört veya beş satırı geçmemelidir. ‘Açıklama için makaleye bakınız’ şeklindeki ifadelerden kaçınılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin listesi ayrı bir sayfada verilmelidir. Görseller EPS, TIFF, JPG, PDF formatında gönderilmelidir. Fotoğraflar için 300 dpi ve vektörel çizimler için ise 600 dpi cözünürlükte olmalıdır.

Makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için, derginin web sitesinden ulaşabileceğiniz "Telif Hakkı" ve "Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı" formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Bu formlara aşağıdaki kontrol listesinden veya bu dergi web sitesindeki 'Hakkında' menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu formlar ve klinik araştırmalarda “Etik Kurul Onayı”nın bir kopyası makale gönderimi ile eşzamanlı olarak elektronik posta [ editor@endokrin.com ] veya faks yoluyla [ +90 212 635 3082 ] Prof. Dr. Yeşim ERBİL, JDE Asistan Editör dikkatine gönderilmelidir. Bu formları olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi:

Makaleler tam olmalı ve şunları kapsamalıdır:

 • Editöre yazılmış mektup
 • Yazışmalar için ilgili yazarın adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri
 • Bütün yazarların çalıştıkları kurumlar
 • ‘Tıpkı basım’ isteme adresi
 • Makalenin elektronik kopyası (CD’de)
 • Tüm yazarlarca imzalanmış "Telif Hakkı" (faks yada eposta ile gönderilecek)
 • Tüm yazarlarca imzalanmış "Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı" (faks yada eposta ile gönderilecek)
 • “Etik Kurul Onayı”nın bir kopyası (faks ya da eposta ile gönderilecek)
 • Türkçe ve İngilizce başlık
 • Bütün şekil, tablo ve grafikler
 • Özet (250 sözcük) (Türkçe ve İngilizce)
 • Anahtar sözcükler (en fazla 6) (Türkçe ve İngilizce)
 • Uygun bölümlere ayrılmış makale
 • Tam ve doğru kaynaklar listesi
 • Bütün kaynakların makalede parantez içinde yazılmış olması
 • Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış kaynaklar listesi

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan makaleler için, değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

Dergide yer alan makalelerin “etik” kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gerekir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. Yayın kurulunca gerekli görülen makaleler derginin etik danışmanları tarafından incelenecektir.