Akın Önder, Murat Kapan, Sadullah Girgin, İbrahim Aliosmanoğlu, Mesut Gül, Fatih Taşkesen, Zülfü Arıkanoğlu, Ömer Başol

Anahtar Kelimeler: Sekonder hiperparatiroidizm, paratiroidektomi, sedasyon ve lokal anestezi

Özet

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliğine bağlı gelişen sekonder hiperparatiroidizm ciddi bir komplikasyondur. Bu çalışmada tek lobda lokalize sekonder hiperparatiroidizmli hastalarda sedasyon ve lokal anestezi altında paratiroidektomi yönteminin teknik detayları, patolojik ve takip sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 2007–2011 tarihleri arasında lokal anestezi ve sedasyon altında paratiroidektomi uygulanan sekonder hiperparatiroidizm tanılı 10 hasta retrospektif incelendi.
Bulgular: Hastaların 7 (%70) ’si kadın ve 3 (%30) 'ü erkek olup, yaş ortalaması 48.5±10.8 (30-62) yıl idi. Sekonder hiperparatiroidizme yol açan patolojiler tek lobda lokalize olup, en sık lokalizasyon %40’ında sağ alt lobdaydı. Hastalarda en sık klinik bulgu %90 oranında kas güçsüzlüğü idi. Laboratuvar olarak preoperatif dönemde parathormon, kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz değerleri yüksek idi. Postoperatif 24. saatte laboratuvar tetkiklerinde bir hasta hariç paratiroid hormonu arzu edilen değerlere geldi. Hastaların 7’sinde (% 70) ameliyat sonrası dönemde hipokalsemi gelişti. Bu durum aç kemik sendromuna bağlandı. Preoperatif dönemde boyun ultrasonografi ve paratiroid sintigrafi ile paratiroid patolojisini saptama %100 idi. Hastaların ortalama ameliyat süresi 25.3 ±12.5 (15-39) dakika idi. Hastaların hastanede yatış süresi 1.1 ±0.3(1-2) gün idi. Postoperatif dönemde bir hastada hemorajiye bağlı hematom gelişti ve hematom drene edildi. Hiçbir hastada postoperatif dönemde rekürrens sinir zedelenmesi gözlenmedi. Hastalar medyan 17(4-48)ay takip edildi. Bu süre zarfında hastaların 2’sinde (%20) nüks gelişti.
Sonuç: Tek lobda lokalize sekonder paratiroid adenomlarının tedavisinde sedasyon ve lokal anestezi altında paratiroidektomi; güvenli, daha az travmatik ve hastanede kalış sürelerini kısaltması nedeniyle uygulanabilir bir girişimdir.