Adnan Haşlak1, Beyza Özçınar2

1Ergani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD., İstanbul

Özet

Amaç: Günümüzde tiroid lezyonlarına yaklaşımda en önemli tanı yöntemlerinden biri de ince iğne aspirasyon (İİAB) biyopsisidir. Biz bu çalışmada ilçe devlet hastanelerinde yapılan İİAB sonuçlarına ne kadar güvenmemiz gerektiğini tartışmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmaya Ergani Devlet Hastanesinde Aralık 2010 ile Ocak 2012 tarihleri arasında tiroid İİAB işlemi yapılan 130 hasta dahil edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. Grup: 2 cm’den büyük nodülü olan hastalar, 2. Grup ise, USG’de 2 cm’in altında ancak şüpheli nodülü olan hastalardan oluştu.
Bulgular: Grup 1’de 83 hasta, grup 2’de 47 hasta mevcuttu. Grup 1’de yaş ortalaması 49, grup 2’de ise 46 yıl idi. Grup 1’in sitoloji sonuçları incelendiğinde, %82’sinin benign, %18’inin ise yetersiz materyal olarak raporlandığı görüldü. Hiçbir hastada malign sitoloji ya da şüpheli malign sitoloji sonucu gelmedi. Grup 2’de ise hastaların %57’sinde yetersiz materyal, % 43’ünde ise, benign sitoloji raporu gelirken, grup 1’de yapılan 34 ameliyat sonrası 5 hastada malignite tespit edildi. İİAB’nin yalancı negatiflik oranı %14.7 olarak bulundu.
Sonuç: İİAB gibi bizi cerrahi endikasyonunda yönlendiren bir tanı yönteminin sadece yeterli koşullar sağlandığında yapılmasının daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.