Nurkan Törer, Yahya Ekici, Tarık Zafer Nursal

Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD., ADANA

Anahtar Kelimeler: Morbid obezite, laparoskopik tüp mide, komplikasyon

Özet

Amaç: Obezite çağımızın önemli sağlık sorunlarının başında yer almaktadır. Yazımızda Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG) deneyimlerimiz paylaşılmıştır. Hastanelerimizde LSG uygulanan hastalar değerlendirilerek LSG’nin risk ve faydaları, komplikasyon oranları ve tedavi başarıları incelenmiştir.
Yöntem: LSG yapılan tüm hastaların dosyaları geriye dönük olarak taranmıştır. Hastaların demografik özellikleri, boy (metre), vücut ağırlığı (VA), beden kitle indeksi (BKİ), ASA (American Society of Anesthesiology) skoru, eşlik eden hastalıkları, geçirilmiş ameliyatları, hastanede yatış süreleri (gün olarak), komplikasyonlar ve takipte verdikleri kiloları kaydedilmiştir. Hastaların tümü telefon ile aranarak, son VA, ameliyattan memnun olup olmadıkları, Gastro-özefageal reflü şikayetleri yaşayıp yaşamadıkları ve aynı durumdaki arkadaşlarına bu ameliyatı tavsiye edip etmeyecekleri soruldu. Hastaların kaybettiği kilo miktarı, ideal VA, vücut ağırlığı fazlası (Excess Body Weight) (VAF), vücut ağırlığı fazlası kaybı (Excess Body Weight Loss) (VAFK), son kontroldeki BKİ’leri hesaplandı.
Bulgular: Hastaların başvuru VA ortalaması 132,1±23,2 kg, başvuru BKİ ortalaması 46,6±6,3 kg/m2 idi. Hastanede yatış süresi ortancası 5 gün (2-9 gün) idi. Bir hastada zımbaların kapanmaması nedeniyle açığa dönüldü. Bir hastada veress iğnesine bağlı mezenterik kanama açığa geçilmeden kontrol edilebildi. Hastalarımızın hiçbirinde mortalite gözlenmezken, 7 hastada (%12,9) komplikasyon gelişti (5 cerrahi alan enfeksiyonu (%9,2), 1 gastrokütan fistül, 1 darlık). Başvuru kilosu yüksek olanlarda ve erkeklerde cerrahi alan enfeksiyonu riskinin arttığı görüldü (sırasıyla p=0,002 ve p=0,001).
Takip süresi ortancası 10,5 ay (1 – 33 ay) idi. Telefon ile ulaşılan 42 hastanın 39’u (%92,8) ameliyat olduğuna memnun olduğunu söylerken 3 hasta memnun olmadığını belirtti. Hastaların son kontrol VA ortalaması 96,1 ± 16,7 kg, BKİ ortalaması ise 34,6±5,5 idi.
Sonuç: LSG, düşük komplikasyon oranı ve yüksek hasta memnuniyeti ile güvenli ve etkin bir cerrahidir. VA aşırı yüksek olan erkek hastalarda cerrahi örneğin çıkarılması sırasında fazladan özen gerektiği kanaatine varıldı.