Semire Serin EZER

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, ADANA

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidizm, paratiroid

Özet

Tiroid apsesi tüm yaş gruplarında nadir görülen bir klinik tablodur. Zengin bir damarsal ağa sahip olan tiroid bezinin enfeksiyonlara karşı dirençli olduğu bilinmektedir. Nadir görülmesi nedeniyle tiroid apsesinin tanısı kolaylıkla ge­ cikebilir. Hastalar trakeaya bası nedeniyle solunum yet­ mezliğine varan ciddi belirtiler ile başvurabilir. Tiroidit tanısı ile takip edilirken gelişen tiroid apsesi nedeniyle kli­ niğimize sevk edilen 9 yaşında erkek hastaya15 gün önce diş çekimi yapıldığı öğrenildi. Hastanın boynunda ağrılı şişliği, nefes darlığı ve ateşi vardı. CRP yüksekliği ve lö­ kositoz olduğu görüldü. Dış merkezde 7 günden beri tiroi­ dit tanısı ile tedavi gördüğü ancak kliniğinde iyileşme olmadığı öğrenildi. Tiroid fonksiyon testleri normaldi. Gö­ rüntüleme yöntemleri ile sol tiroid lobu posteriorunda apse saptanmasını takiben perkütan kateter ile drenaj uygulandı. Anaerob kültürde F grubu Streptokok üremesi oldu. Anti­ biyoterapi ve drenaj ile semptomları gerileyen hasta ye­ dinci gün sorunsuz taburcu edildi. Tiroid apsesi nadir, fakat çocuk yaşlarda üst solunum yolu enfeksiyonu veya diş ile ilgili müdahale sonrası akılda tutulması gereken, uygun te­ davi ile yüz güldürücü sonuçların alındığı bir klinik bir tab­ lodur.