Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler: tekrarlayan guatr, total tiroidektomi, hipokalsemi, rekürren laringeal sinir yaralanması

Özet

Giriş: Tiroid cerrahisi sık uygulanan cerrahilerdendir ve tüm guatr operasyonlarından sonra % 10-15 hastaya tekrar cerrahi girişim gerekmektedir. Bu çalışmada tekrarlayan guatr sebebiyle opere edilen hastalara ait sonuçlar literatür bilgileri eşliğinde değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Hasta dosyalarından retrospektif olarak inceleme yapılarak hasta bilgileri, operasyon bilgileri, operasyon sonrası komplikasyonlar kayıt edildi.
Sonuçlar: 13 hasta tekrarlayan guatr sebebiyle opere edildi. Hastaların tümü bayan idi. 4 (%31) hastada geçici hipokalsemi görüldü. Başka komplikasyon görülmedi.
Tartışma: Tekrarlayan guatrı önlemek için ilk operasyonda total tiroidektomi uygulanmalıdır. Tekrarlayan guatr cerrahisinde komplikasyonlar ilk cerrahiye göre yüksek olmakla birlikte deneyimli cerrahlar tarafından düşük morbidite ile yapılabilir.