Emrah Otan1, Fatih Mehmet Avşar2

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Malatya
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: morbid obezite, laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik band, bariatrik cerrahi

Özet

Amaç: Başlı başına bir hastalık olmanın yanısıra, obezite steatoz, hiperlipidemi gibi pek çok hastalığın patogenezinde rol almakta, obeziteye yönelik tedavi yöntemlerinin bu hastalıkların giderilmesine yönelik etkilerinin de olması beklenmektedir. Bu nedenle morbid obezite tanısı ile Laparoskopik Ayarlanabilir Stomalı Gastrik Band (LASGB) yöntemi ile tedavi edilen hastaların serum transaminaz düzeylerini ve lipid profillerini inceledik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza morbid obezite tanısı ile LASGB uygulanan 38 ardışık hasta dahil edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif 3. ayda ölçülen vücut ağırlıkları, Beden Kitle İndeksleri (BKİ), açlık serum lipidleri, AST, ALT, ALP, GGT değerleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: LASGB sonrası postoperatif 3. ayda serum lipidleri, AST, ALT, ALP, GGT değerlerindeki azalmanın vücut ağırlığı ve BKİ’deki azalma ile paralellik gösterdiği (p< 0,05) gözlenmiştir.
Sonuç: Obezitenin cerrahi tedavi yöntemlerinden biri olan LASGB, vücut ağırlığı ve BKİ’deki azalmaya ek olarak serum transaminaz düzeyleri ve lipid profili üzerindeki olumlu etkisi ile obezitenin yol açtığı riskleri gidermede etkili bir seçenektir.