A. Yılmaz, B. Badak

Eskisehir Osmangazi University General Surgery Department

Anahtar Kelimeler: Adrenal kitle; sürrenalektomi; feok­romositoma

Özet

Giriş: Sürrenal kitleler kimi zaman benign karakterde fonksiyone veya non­fonksiyone bir adenom olup, kimi zaman da malign potansiyel taşıyabilirler. Bu çalışmada kliniğimizde yapılan sürrenalektomi sonrası patoloji so­ nuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Materyal ve metot: Aralık 2014 ile Ağustos 2018 yılları arasında ESOGÜ Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğince ya­ pılan sürrenalektomi sonuçları karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet, taraf bilgisi, cerrahi yöntem ve patoloji sonuçları kayıt edildi.

Bulgular: Yaşları 23 ile 73 arasında değişen 66 hasta ret­ rospektif olarak incelendi. Sürrenalektomi yapılan 66 has­ tanın 2’si bilateral (%3,03), 41’i sol (%62,12), 23’ü (%34,84) sağ sürrenalektomi idi. Bu vakaların 45’i kadın, 21’i erkek olup 20‘si (%30,3) açık operasyon 46’sı (%69,69) ise laparoskopik operasyon idi. Operasyon son­ rası histopatolojik sonuçlar arasında 17 adrenokortikal ade­ nom (%25), 13 adrenokortikal neoplazm (%19,11), 13 feokromositoma (%19,11), 6 benign kistik oluşum (%8,82), 4 karsinom metastazı (%5,88), 4 adrenokartikal onkositik karsinom (%5,88), 3 lenfanjiom (%4,41), 3 ad­ renal hiperplazi (%4,41), 2 paraganglioma (%2,94), 1 fe­ okromositoma+ganglionöroma (%1,47), 1 nöroblastik tümör (%1,47), 1 kavernöz hemangiom (%1,47) bulun­ makta idi.

Sonuç: Sürrenalektomi sonrası yapılan histopatolojik so­ nuçlar malignite açısından anlamlı olmasının yanında, te­ davi planı açısından da önem arz etmektedir.