Kasim Caglayan1, Aylin Okur2, Ergin Arslan1, Ayse Yesim Gocmen3

1Bozok University, School of Medicine, Department of Surgery, Yozgat/Turkey
2Bozok University, School of Medicine, Department of Radiology, Yozgat/Turkey
3Bozok University, School of Medicine, Department of Biochemistry, Yozgat/Turkey

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodulü, klinik muayene, ultrasonografi

Özet

Amaç: Bu çalışmada Tiroid nodüllerin saptanmasında klinik muayene ve ultrasonografi karşılaştırmaktır. Hastalara ait yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, otoimmün tiroidit varlığı, önceki cerrahi öyküsü, tiroid bezinin hacmi ve nodülün lokalizasyonu değerlendirildi.
Materyal ve Metod: Tiroid muayenesi için genel cerrahi polikliniğine başvuran 154 hasta çalışmaya alındı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 154 hastanın ortalama yaşı 67 yıl (12-79). Kadın/ erkek oranı 138/16’ dır. Ortalama Vücut kitle indeksi 30.27 ± 5.94 kg/m2 olarak tespit edildi. 18 hastada (% 11.7) önceden tiroid cerrahisi öyküsü vardı. 106 hasta (% 68.8) ötiroid idi. Deri kalınlığı radyolojik değerlendirme ile 8.506 ± 1.819 mm iken ortalama tiroid hacmi, 10.69 ± 7.17 cm3 idi. Klinik muayene ile 61 (% 39.6) hastada tiroid nodülü tespit edilmesine rağmen 93 (% 60.4) hastada tiroid nodülü saptanmadı. Ultrasonografide 107 (% 69.5) hastada tiroid nodülü tespit edilirken 47 (30.5%) hastada nodül saptanmadı. Klinik muayene ile nodül tespitindeki sensivite, spesifite, negatif ve pozitif prediktif değer sırası ile % 46,% 76,% 39 ve% 82 olarak bulundu. Hacim artışı fizik muayenede yalancı pozitif sonuç için bir risk faktörü olarak tespit edilmiştir.[B = -0,178, p = 0.000, Exp (B) = 0,837]. Hacim artışı [B = -0.085, p = 0.014, Exp (B) = 0,919], ilaç kullanımı [B = 0.945, p = 0.013, Exp (B) = 2.573] ve cinsiyet [B = - 1.803, p = 0.028, Exp (B) = 0,919] klinik muayenede yetersizlik nedeni olan önemli faktörleridir.
Sonuç: Olgularda tiroid hacim artışı, ilaç kullanım öyküsü ve kadın cinsiyet, klinik muayeneyi olumsuz etkileyen faktörler olarak bulunmuştur.