Burhan Hakan Kanat1, Buğra Bozan1, Zeynep Özkan1, Özgen Solmaz2, Fatih Erol1, Hasan Baki Altınsoy3, Fatih Mehmet Yazar1, Mehmet Yaşar Aslanmirza1

1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği, Elazığ
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Elazığ

Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidizm, paratiroid adenomu, paratiroidektomi

Özet

Amaç: Hiperparatiroidi, kendini hiperkalsemi ve buna bağlı semptomlarla gösteren klinik bir durumdur ve hiperkalseminin en sık sebebi paratiroid bezlerden aşırı parathormon salınımıdır. Semptomatik olgularda cerrahi tedavi yapılmaktadır, asemptomatik olgularda ise cerrahi tedavi seçeneği tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı; paratiroid cerrahisi açısından düşük yoğunluklu olan kliniğimizde ameliyat edilen primer hiperparatiroidi tanılı hastaların sonuçlarını literatür eşliğinde sunmaktır.
Yöntem-gereç: Kliniğimizde Şubat 2012-Aralık 2014 tarihleri arasında primer hiperparatiroidi nedeni ile tedavi edilmiş olan 12 hasta retrospektif olarak irdelendi. Serum fosfor (P), kalsiyum (Ca), parathormon (PTH) değerleri hem ameliyat öncesi hem de sonrası bakıldı. Preoperatif patolojik glandın tanısı ve lokalizasyonu amacıyla tüm hastalara boyun ultrasonografisi (USG) ve 99mTc Sestamibi paratiroid sintigrafisi (PS) yapıldı.
Bulgular: Hastaların üçü erkek, dokuzu kadındı. Hastaların yaş ortalaması 42.5 ± 16.63 idi. Cerrahi sonrası eksize edilen materyallerin patolojik incelemesinde 11(%91.6) hastada tanı paratiroid adenom olup 1(%8.4) hastada ise normal paratiroid dokusu ile beraber timüs dokusu olarak değerlendirildi.
Sonuç: Özellikle seçilmiş olgularda, hiperparatiroidinin cerrahi tedavisinin düşük yoğunluklu merkezlerde de başarı ile uygulanabileceğini düşünüyoruz.