Alpen Yahya Gümüşoğlu1, Ahmet Cem Dural1, Cevher Akarsu1, Savaş Tuna2, Mehmet Karabulut1, Burak Kankaya1, Nurten Sever3, Muhammet Ferhat Çelik4, Halil Alış1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği, İstanbul
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
4Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kolorektal invaziv mikropapiller karsinom, papiller tiroid kanseri, senkron ikincil primer kanser

Özet

Kolorektal kanserlerde ikincil primer kanserler nadir saptanmakla beraber sıklıkla onkoloji takibi sırasında tanı konulabilmektedir. Son yıllarda onkolojik takipler esnasında pozitron emisyon tomografisinin (PET-BT) artan oranda kullanımı, saptanan tiroid insidentalomalarının sayısında artma ile sonuçlanmıştır. Literatürde kolorektal kanserlerde çeşitli organlara ait ikincil primerler mevcuttur. Kolon adenokarsinomlarında invaziv mikropapiller karsinom (İMPK) varyantı ilk kez 2005 yılında tanımlanmıştır. Kolorektal sistemde İMPK saptanan bir hastada senkron olarak papiller tiroid karsinomu saptanması ise daha önce literatürde karşılaşılmamış bir durumdur. Bu nedenle, sigmoid kolon kanseri tanısı ile ameliyat edilen, histopatolojisinde invaziv mikropapiller adenokarsinom tanısı konulan 59 yaşında, onkolojik takipleri sırasında gerilemeyen karsinoembriyolojik antijen düzeyi nedeniyle yapılan PET-BT görüntülemesinde metastatik multifokal papiller tiroid kanseri saptanan olgunun paylaşılması amaçlanmıştır.