Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Alkan Sakar, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler: Total tiroidektomi, hipokalsemi rekürren laringeal sinir yaralanması

Özet

Giriş: Tiroidektomi genel cerrahi operasyonları içinde en sık yapılan operasyonlardan biridir. Tiroid operasyonlarında yapılması gereken cerrahi yaklaşım konusunda tartışmalar mevcuttur. Bu çalışmada endemik bir bölgede multinodüler guatr (MNG) hastalığı için yapılan total tiroidektomi ve total olmayan yaklaşımlara ait sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Multinodüler guatr tanısıyla tiroidektomi yapılan olguların bilgileri dosyalarından geriye dönük olarak alındı. Hastalara ait sonuçlar total ve subtotal tiroidektomi olmak üzere iki grup halinde karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 195 hasta opere edildi. 150 hastaya total tiroidektomi uygulandı. Toplam 7 hastada kalıcı hipokalsemi, 30 hastada geçici hipokalsemi gelişti. Total tiroidektomi uygulanan hastalarda geçici hipokalsemi diğer hasta grubuna göre daha yüksek bulundu. Kalıcı hipokalsemi oranları benzer idi. Bir hastada kalıcı, 4 hastada geçici tek taraflı rekürren laringeal sinir hasarı oldu.
Tartışma: Total tiroidektomide komplikasyon oranları total olmayan yaklaşımlara benzer yada hafif yüksek olmakla birlikte tekrarlayan hastalığı önlemesi ve kanser saptanan hastalarda yeterli tedavi sunması sebebi ile multinodüler guatrlı hastaların tedavisinde total tiroidektomi tercih edilmesi gereken yaklaşım olmalıdır.