Akif Acay1, Ahmet Ahsen1, İlker Polat2, Memnune Sena Ulu1, Salim Susuz2, Mehtap Beker Acay3, Ufuk Özuğuz4

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar.
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Afyonkarahisar.

Anahtar Kelimeler: Hashimoto tiroidit, nötrofil lenfosit oranı, inflamasyon

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Hashimoto tiroiditli hastalarda subklinik inflamasyon göstergesi olan NLO ile tiroid fonksiyonları, otoimmünite ve sonografik özellikler arasındaki olası ilişkilerin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya HT tanısı olan 40 hasta ve 25 sağlıklı gönüllü katıldı. Grupların nötrofil, lenfosit, ESH, CRP, TSH, sT4,sT3, anti Tg ve anti TPO değerleri ölçüldü. Nötrofil ve lenfosit değerleri ile NLO hesaplandı. Tiroid ultrasonu yapılarak, tiroid parankim heterojenitesi değerlendirilip tiroid boyutları ölçüldü.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması benzerdi. Her iki grup arasında TSH, anti TPO ve anti Tg düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. (sırasıyla P=0.04, P˂0.001 ve P˂0.001). İnflamasyon parametreleri açısından değerlendirildiğinde, hasta grubunda CRP düzeyi anlamlı şekilde yüksek iken (0.44±0.31 ve 0.26±0.1, P=0.003), ESH ve NLO açısından gruplar arasında fark yoktu. Her iki grup arasında parankim heterojenitesi, kenar düzensizliği ve psödonodül varlığı açısından anlamlı farklılık saptandı (P˂0.001), (P=0.003), (P=0.01). NLO ile CRP arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0.31, P=0.04).
Sonuç: HT'li hastalarda sistemik inflamasyonu belirlemede NLO'nun önemini araştırdığımız bu çalışmamızda, HT ile CRP arasında ilişki saptanırken, NLO ile anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak CRP ile NLO arasındaki anlamlı pozitif korelasyon olması bize bu konuda daha fazla hasta sayılı prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.